.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดศรีสะเกษ :.
 
วัดสระกำแพงใหญ่
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านสระกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ก่อสร้างประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 ตอนปลายเป็นศาสนสถาน ในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย และจากการพบเทพนพเคราะห์ชิ้นหนึ่งสันนิษฐานว่าใช้งาน สะเดาะห์ ใช้วางอดกบัวแต่ละดอก และก็พบพระพุทธรูปนาคปรกองค์หนึ่งเป็นศิลปแบบนายน จึงอาจสันนิษบานได้ว่าเมื่อพ้นสมัยศาสนาพราหมณ์ไปแล้วคือ สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่เข้ามาปกครองแถบนี้ก็เปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาพุทธมหายาน น้ำตกห้วยจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกห้วยจันทร์ หรือน้ำตกกันทรอม มีต้นกำเนิดจาก เทือกเขาบรรทัด บริเวณเขาเสลา แล้ว ไหลลงสู่แม่น้ำมูล ที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เดิมภายในบริเวณมีต้นจันทน์แดง และจันทน์ ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น น้ำตกห้วยจันทน์เป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีน้ำตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบ ร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
    เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80  พรรษาแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดกับบริเวณ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ มีเนื้อที่  237 ไร่ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราช
ชนนี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เสด็จเป็นประธานเปิดสวนแห่งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.  2524
วัดสร้างเรืองหรือวัดพระธาตุเรืองรอง 
บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง   เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยผสมศิลปอีสานใต้สี่เผ่าไทย 
ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ   มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว พระธาตุมีความสูง 49 เมตร
แบ่งออกเป็น  6   ชั้น 

 
 
Website by Yuttachai Sommoot & Jeerasak thongsan
Yuttachai_tamp@hotmail.com
 
???????
?????????????????