ผลการเรียน ทลค.11/58 ภาคเรียนที่ 2/58

User Rating: / 1
PoorBest 

ผลการเรียนวิชา การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ
ปริญญาตรี 1 กลุ่ม ทลค.11คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เลขประจำตัว ชื่อ สกุล เขียนเว็บ สมุด รูปเล่ม e-com คุณธรรม สอบ รวม เพิ่มพิเศษรวมเกรด
5842040001 นางสาวโสมถวิล ชัยบุตร 13 21 20 5 15 20 94

4
5842040002 นางสาวอรวรรณ ครรไลลักษณ์ 13 23 20 5 15 17.5 93.5

4
5842040003 นางสาวอิสราภรณ์ ไชยโชติ 15 20 20 5 14 19.5 93.5

4
5842040004 นางสาวลลิตา ผาสุข 12 16.5 19 5 13 15 80.5

4
5842040005 นางสาวธัญญาภรณ์ โคษาราช 13 22.5 19 5 15 15 89.5

4
5842040006 นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรสมัย 13 18 20 5 15 14 85

4
5842040007 นางสาวจริยา นวลใส 13 23 19 5 15 18.5 93.5

4
5842040008 นางสาววนิดา หนุนวงศ์ 13 18 19.5 5 15 9.5 80

4
5842040009 นางสาววราภรณ์ บุญกว้าง 10 17 16 0 13 9 65 5703
5842040010 นางสาวพัชรินทร์ บาททอง 10 16.5 16 5 13 15.5 76

3.5
5842040011 นางสาวศิรินภา กิ่งเกษ 15 19 20 5 14 18.5 91.5

4
5842040012 นางสาวนิษา บันลือทรัพย์ 15 22 17 5 13 18.5 90.5

4
5842040013 นางสาวกัญญาณัฐ วรรณทอง 15 20 17 5 13 12 82

4
5842040014 นางสาววิลาวัณย์ วางเชิง 12 16 15 0 9 15.5 67.5 2.5703
5842040015 นางสาวสุวรรณี ประทุม 12 20 15 5 15 11 78

3.5
5842040016 นางสาวรัตน์สุดา ศรีด้วง 9 23 20 5 13 14 84

4
5842040017 นางสาวสุภาพร บุญอยู่ 5 17.5 18 1 6 11.5 59 6652.5
5842040018 นางสาวฉัตรฑริกา ทัดเทียม 9 21 20 5 14 19.5 88.5

4
5842040019 นางสาวสาวิตรี พันธ์มะลิ 0
5842040020 นางสาวปริญญา ธาราศรี 15 19.5 16 5 15 20 90.5

4
5842040021 นางสาวฉัตรเพชร พันธ์เกียน 12 16.5 19 5 15 17 84.5

4
5842040022 นางสาวชฎาพร คชพันธ์ 0
5842040023 นางสาวหทัยรัตน์ สีสันต์ 15 20 16 5 15 8.5 79.5+.5

4
5842040024 นางสาวเกษศรินทร์ นำดวง 13 17.5 20 0 9 10.5 70

3
5842040025 นางสาวอภิสรา แก้วมุกดา 5 11.5 18 5 12 3.5 55

1.5
5842040026 นางสาวรวิตรา อ้อมแก้ว 13 17 19.5 2 15 12.5 79 1804

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com