คะแนนสบค.1160

User Rating: / 1
PoorBest 


วิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์Kissสบค.11Smileปีการศึกษา 2560
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล สมุด&หนังสือ คุณธรรม สอบป. รวม เว็บ สอบ เพิ่ม รวม เกรด
40 10 10 60 20 20
100
1 6032040048 นางสาวสุนันทา คำเรืองศรี 38 10 10 58
20
78
2 6032040052 นางสาวกนกอร พรมศร 36 10 10 56 15 13
84 4
3 6032040053 นางสาวกมล นามโคตร 37.5 8 4 49.5 13 12 0.5 75 3.5
4 6032040054 นางสาวกมลพรรณ เพื้ยพรมมา 30 10 10 50 15 19
84 4
5 6032040055 นางสาวกมลลักณ์ ก้อนทอง 32.5 8 8 48.5 15 17
80.5 4
6 6032040057 นางสาวกุลสตรี พิพ่วนนอก ออก


0
7 6032040059 นางสาวจณิตา เบ้าทอง 35 8 9 52 17 14
83 4
8 6032040060 นายจักรกฤษณ์ ชะนะนาค 27 8 6 41 14 14 1 70 3
9 6032040061 นายจักรพงษ์ ไชยโยธา 38 10 10 58 14 20
92 4
10 6032040063 นางสาวชนาธร บุญรอด 33.5 10 10 53.5 13 12
78.5 3.5
11 6032040064 นางสาวณัฏฐฐิดา แก้วเชียงทอง 37.5 8 8 53.5 13 13 0.5 80 4
12 6032040065 นางสาวณัฐกานต์ ชัยชนะ 32.5 0
32.5 14 18 0.5 65 2.5
13 6032040066 นางสาวดาวอร จันทสุข 34.5 10 4 48.5 14 13
75.5 3.5
14 6032040067 นางสาวถนอมพรรณ คชแพทย์ 32.5 10 10 52.5 14 14
80.5 4
15 6032040068 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สุทธวงค์ 34 10 5 49 16 16
81 4
16 6032040069 นางสาวทิพวรรณ หลักบุญ ออก


0
17 6032040070 นางสาวธารินี อินทรีย์ 16.5 10 3 29.5 15 11
55.5 1.5
18 6032040071 นางสาวธิดารัตน์ พรมประดิษฐ 33 6 10 49 15 17
81 4
19 6032040073 นายธเนศฐ์ โคษาราช 36 10 10 56 15 18
89 4
20 6032040074 นางสาวนงเยาว์ ศิริบูรณ์ 34 10 9 53 17 12
82 4
21 6032040075 นางสาวนฤมล บัวจันทร์ 31 10 7 48 16 9
73 3
22 6032040076 นางสาวนวพร ยาเคน ออก


0
23 6032040077 นางสาวนันทนา ปรือปรัก 38 4
42 12 11
65 2.5
24 6032040078 นางสาวนิศานาถ บังศรี 33 10 3 46
15
61
25 6032040082 นางสาวปาจรีย์ ทัดแก้ว37.5 10 10 57.5
20
77.5
26 6032040083 นางสาวปาริชาติ ศุภเลิศ 39.5 10 8 57.5 13 10
80.5 4
27 6032040085 นางสาวพงษ์นภา เหล่างาม 26 10 5 41 14 17
72 3
28 6032040086 นางสาวพรพรรณ โลหะพรม 37 10
47 13 12
72 3
29 6032040088 นางสาวพรสินี จำปี 39.5 10 7 56.5 13 14
83.5 4
30 6032040089 นางสาวพรสุพา ศรีสิงห์ 36.5 8 7 51.5 12 9
72.5 3
31 6032040090 นางสาวพัชรา จันทร์บุญมา 33.5 8 7 48.5 14 16
78.5 3.5
32 6032040093 นางสาวมัญชุพร ใคร่เสมียน 26 10 10 46 15 14
75 3.5
33 6032040097 นางสาวรัตนาภรณ์ ฝูงใหญ่


0


0
34 6032040098 นางสาววชิราพร เฮืองหล้า 37 10 9 56 14 19
89 4
35 6032040105 นางสาวชลดา สมพงษ์ 28 10 4 42 14 14
70 3
36 6032040106 นางสาวสาริน แสงพรม 36 10 8 54 15 18
87 4
37 6032040108 นางสาวสุดารัตน์ แก้วกัณหา 36 10 10 56 16 16
88 4
38 6032040111 นางสาวสุนิสา สาระมู 25 10 3 38
12
50
39 6032040113 นางสาวสุพรรษา ตาริเทพ ออก


0
40 6032040117 นางสาวสุภาภรณ์ แจ่มแจ้ง 34 7 7 48 17 14
79 3.5
41 6032040119 นางสาวสุวิมล กายแก้ว 32 10 10 52 14 18
84 4
42 6032040120 นางสาวอฑิตญา รัตนศรี 39.5 10 7 56.5 13 18
87.5 4
43 6032040121 นางสาวอนันทญา สระโสม 39.5 8 7 54.5 14 12
80.5 4
44 6032040127 นายอรรถพงษ์ สมมุ่ง 37 10 10 57 14 15
86 4
45 6032040128 นางสาวอรวรรณ พรมศร 36 10 10 56 15 16
87 4
46 6032040129 นางสาวอรวรรณ วรรณา 19.5 6 7 32.5 14 15
61.5 2
47 6032040138 นางสาวใหม่ ลีโพนงาม 38.5 10
48.5 14 17 0.5 80 4
48 6032040140 นางสาวอรอุมา สุวรรณ์ 37 10 10 57 14 20
91 4
49 6032040145 นางสาวศิริรัตน์ อินธิมาศ 35 8 6 49
13
62

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com