คำอธิบายรายวิชา

User Rating: / 1
PoorBest 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4000 – 1503 .การพัฒนาจริยธรรมในงานอาชีพ 3(3-0-6)

(Moral Development for Careers)


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้และปฏิบัติตนตามวินัย กฎหมายและจรรยาบรรณในงานอาชีพ

2. ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในงานอาชีพ

3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. ใช้หลักจริยธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

5. สืบค้นข้อมูลจากแห่งเรียนรู้ต่าง ๆ การอยู่ร่วมกันในสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

6. ตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรในองค์กร


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัจจุบัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารในองค์กร ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การพัฒนาวิชาชีพตามแนวปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาวินัยและจรรยาบรรณในงานอาชีพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ{jcomments on}

   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com