ผลงานวิชา การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ สบค.21


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   นิรดา/พรพิมล (5+5+5)
240
2   Link   ภัทรธิดา/พจนี (5+5+5)
161
3   Link   กฤติยาณี/จันทนา (5+5+5)
191
4   Link   ณรงค์ศํกดิ์/ชินกร (5+5+5)
176
5   Link   จีราวรรณ /จิรวดี (5+5)
320
6   Link   กัญญาภัค/ธัญลักษณ์ (5+5)
341
7   Link   พิมลรัตน์/ธวัชชัย (5+5+5)
236
8   Link   นายธนพร /กนกวรรณ (5+5)
280
9   Link   ทวีชัย/กวินนาฎ (5+5)
408
10   Link   กัลยา/จันทิมา (5+5+5)
150
11   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย (5+5+5)
152
12   Link   ชัยวัฒน์/อลิสา (5)
165
13   Link   กมลชนก/ทานตะวัน (5+5+5)
121
14   Link   ธนพร/จินตนา (5)
120
15   Link   ณัฐกานต์/กัญนิกา (5)
172
16   Link   ฐาปนีย์/กุลณัฐดา (5+5+5)
137
17   Link   ชนกนันท์/จันทรัศมิ์
126
18   Link   นริศรา/ปริยากร
129
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com