ผลงานวิชา ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์


Display # 
# Web Link Hits
1   Link   ทวีชัย/ธนพร
61
2   Link   กนกวรรณ/กวินนาฎ
51
3   Link   จีราวรรณ/ธัญลักษณ์
55
4   Link   ชัยวัฒน์/ชินกร
52
5   Link   กุลณัฐดา/ธวัชชัย
54
6   Link   กฤษณะ/ตะวันฉาย
53
7   Link   ทิพย์มณี/อลิสา
53
8   Link   กัญญาภัค/จิรวดี
51
9   Link   นิรดา/พรพิมล
49
10   Link   ณรงค์ศักดิ์/พิมลรัตน์
54
11   Link   จินตนา/ธนพร แก้วแจ่ม
53
12   Link   กัลยา/กันทิมา
54
13   Link   นริศรา/ปริยากร
51
14   Link   กฤติญานี/กมลชนก
51
15   Link   ฐาปนีย์/ทานตะวัน
51
16   Link   พจนี/ภัทรธิดา
51
17   Link   กัญนิกา/ธัญลักษณ์
51
   สร้างสรรโดย ครูปริษา  ปั้นดี   pa_ri_sa@hotmail.com   วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย joomla 1.5.26 http://www.joomlacorner.com